ࡱ>   !"#Root Entry F!?S@SummaryInformation(4DocumentSummaryInformation8 WordDocument.& Oh+'0 $ 4 @ L Xdlt|[sOvW[[2008] SdjNormalwp2@S@I<?S@F<WPS Office_11.3.0.8586_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,\  \ (\dlKSOProductBuildVer2052-9.1.0.50120TableData  PKSKS.&kDp; $hN _   L?eYZQ[fN [sZW[[2019]361S S_ N N T y:SNnQ7Θof:S l [ N h N:1g~U_ ~N>yOO(uNx9111022810298862x0 0W @WSN^[N:SwWG>\Qg 2019t^7g1eSN^[N:Su`sX@\gblNXT[MONSN^[N:SwWG>\QgvSNnQ7Θof:SۏLs:Whg0~g `OUSMO2010 t^_]^vnQ7[0nQ78n[-N_0nQ7\Pf:W0nQ7RlQ(u?b]Џ% ~%V 8000s^es| *gRtsOYHhKb~0 gs:Whg{U_0{U_I{nc:NQ0 `OUSMO NL:NݏS 0^yvsXq_T{vhYHh{tRl 0,{]Nagĉ[ b@\N2019t^7g16eJTw`OUSMOݏlN[0YZOncTb\OQvYZQ[ v^JTw`OUSMO gCg)R\OQH3u0,TvCg)R `OUSMO(Wĉ[gPQ*gcNH3ua *gcQ,T3u0N NN[ gSN^[N:Su`sX@\ 0L?eYZNHQ,TJTwfN 0[sZ,TJTW[[2019]41S T 0V 0:N0 Onc 0^yvsXq_T{vhYHh{tRl 0,{ASkQagT 0-NNSNlqQTVsXq_TċNl 0,{ NASNag,{ N>kvĉ[,b@\Q[[`OUSMOYNl^XN0NNCQtevL?eZ>k0 PNc0R,gYZQ[fNKNewASNeQcL?eYZ4>kfN0R`OUSMOX[>k&7bLNl&ve_4~Z>k *g(WL_z&7b Nsёe_1\я0RLv[lQ%N:gg4~0>g N4~Z>kv ke cZ>kpev~vRKN NRYZ>k0 Y N g,gYZQ[ S(W6e0R,gYZQ[fNKNewmQASeQTSN^u`sX@\bSN^[N:SNl?e^3u Y _NS(WmQ*NgQvcTSN^[N:SNllbwɋ03uL?e YbcwL?eɋ N\PbkL?eYZQ[vgbL0>g N3uL?e Y NcwL?eɋ S Ne\L,gYZQ[v b@\\Ol3uSN^[N:SNllb:_6RgbL0 N Nzz}v 2019t^8g15e T|N: ёx sO 5u ݋69065972 0W @WSN^[N:SeWS65S ?ex101500  lnpvxz|ǻi[L>2CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ,OJPJQJo(aJ,5 *CJ OJPJQJo(aJ **CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ *'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ,OJPJQJo(aJ,5CJ,OJPJQJo(aJ,CJ o(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ  2 ӿiS?3CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJOJPJo(aJ\CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH 2 4 j 0 V X f ɿoXF:&'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ #CJ OJPJQJo(^JaJ nHtH,B*`JphCJ OJPJQJo(aJ nHtH+CJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH,B*`JphCJ OJPJQJo(aJ nHtH,B*`JphCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH  $ & 8 : H R ^ ӿu_M?-"CJ OJPJQJo(aJ *nHtHCJ OJPJQJo(aJ *"CJ OJPJQJo(aJ *nHtH*CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ *'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ ^ f h  " ͹yeYI=-CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH*CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH " ( * 2 : J V Z \ ^ ( * \ñs]G1+CJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH*CJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH"CJ OJPJQJo(aJ *nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ \^jlntvxz|ǽsi_SG3'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ \CJ OJPJo(aJ \+CJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtHǻsgWKA7CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ &66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh+a@kD"BE)xEpFe!GfvH I)IFDIlKRLLySLZL|hMlKNCO`wPQ|QsRTfU,U[V#WOWvWX?Zb[o^*`5`%cfZcvvd?~d[fyigkhNi~KjmrjlVmoo~o&pO/p:)rarKtBv{v\wpx|m|}<}%E~65T *<Ly P[Hsd5Pz5:Sb; c^b'%L/1!C ~\fthP`n z8_(2+A. 4/Rx/ I]% /eh+1 K  B'S5n},'fO+W ce`" trraei#X%R%aSJ>'T *&)6}Mp;^)wac?tW(_ua*nV,/n1,3 E3iU5cM6)Ml6B59E,:8:74L>i>]3IFh0NF+G|G^*H#I"N1pOiP.}#Q_NQ8Q(ERsR}-SoT7"U:D!V9V]Z[HP\8 ]G]~`}>a dkXe:j:flf+gdZg\#Ti|0tsfx]{a6|`x&j Bs>0(  B s * ?@ z|l$da$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$UD]$da$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$UD]WDd@`@dXD2a$$VDg^gdXD2a$$VDg^gdda$$d dWD` 4 X ^ V*da$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$WD`UD](da$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$`UD] dlWD`$da$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$UD]$da$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$UD]^ * ^lnxWD` WD` 8 WD` 8WD: ` WD: ` d(da$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$`UD](da$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$`UD],. A!#k"$%S2P18