ࡱ F> PKSKSzx- P P  @$dPS pjh&~& R03`n4$h(Xv"8 4 DN [N:S ASVN egaNQg/ctQbeu [eĉR 2021-2025t^ 6RUSMO-NVQNyf[bQNDnNQN:SRxvz@b v U_ TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc89444288" N0ĉR̀of PAGEREF _Toc89444288 \h - 4 - HYPERLINK \l "_Toc89444289" N NNSU\ g^cۏ gHeOۏQNؚ(ؚHe PAGEREF _Toc89444289 \h - 4 - HYPERLINK \l "_Toc89444290" N u`^bHe>fW g^cR=NaNQgSU\ PAGEREF _Toc89444290 \h - 5 - HYPERLINK \l "_Toc89444291" N QQg9eimeQcۏ gRcRWaNTSU\ PAGEREF _Toc89444291 \h - 6 - HYPERLINK \l "_Toc89444292" V WB\ZQ^ NemeQ aNQgltRekcGS PAGEREF _Toc89444292 \h - 7 - HYPERLINK \l "_Toc89444293" N0;`SOBl PAGEREF _Toc89444293 \h - 11 - HYPERLINK \l "_Toc89444294" N SU\` PAGEREF _Toc89444294 \h - 11 - HYPERLINK \l "_Toc89444295" N W,gSR PAGEREF _Toc89444295 \h - 12 - HYPERLINK \l "_Toc89444296" N SU\vh PAGEREF _Toc89444296 \h - 12 - HYPERLINK \l "_Toc89444297" N0[eu`ef^ OۏNN6qTqQu PAGEREF _Toc89444297 \h - 17 - HYPERLINK \l "_Toc89444298" N R:_u`ObNO Y PAGEREF _Toc89444298 \h - 17 - HYPERLINK \l "_Toc89444299" N cۏQN~rSU\ PAGEREF _Toc89444299 \h - 19 - HYPERLINK \l "_Toc89444300" N cR[su`DnN

yONMbbaNQg^ PAGEREF _Toc89444320 \h - 48 - HYPERLINK \l "_Toc89444321" kQ0A~cSU\aNQgeS QX (4gUeaNΘ PAGEREF _Toc89444321 \h - 49 - HYPERLINK \l "_Toc89444322" N _U\Yyb__eS;mR PAGEREF _Toc89444322 \h - 49 - HYPERLINK \l "_Toc89444323" N c~_U\aNQgefLR PAGEREF _Toc89444323 \h - 49 - HYPERLINK \l "_Toc89444324" N :_SQQglQqQeS gR PAGEREF _Toc89444324 \h - 51 - HYPERLINK \l "_Toc89444325" ]N0:_SWB\~~_ R_UlaNQg^ PAGEREF _Toc89444325 \h - 53 - HYPERLINK \l "_Toc89444326" N R:_aNQgWB\ZQ~~^ PAGEREF _Toc89444326 \h - 53 - HYPERLINK \l "_Toc89444327" N :_S NlT SO|^ PAGEREF _Toc89444327 \h - 54 - HYPERLINK \l "_Toc89444328" N R_aNQgltpeW[S^ PAGEREF _Toc89444328 \h - 55 - HYPERLINK \l "_Toc89444329" AS0ĉR[e PAGEREF _Toc89444329 \h - 57 - HYPERLINK \l "_Toc89444330" N R:_ZQv[ PAGEREF _Toc89444330 \h - 57 - HYPERLINK \l "_Toc89444331" N [U?eV{O PAGEREF _Toc89444331 \h - 57- HYPERLINK \l "_Toc89444332" N ^z{t[e:g6R PAGEREF _Toc89444332 \h - 58- N0ĉR̀of [eaNQg/ctQbeu /fZQvAS]N'Y\OQv͑'YQV{r /fQ܀hQb^b\^>yO0hQb^>yO;NINsNSV[v͑'YSSNR /f㉳QNlevXv}Yu;mT Ns^a NEQRvSU\KNwvv_6qBl /f[s $N*NN~vt^ KYevhv_6qBl0 ZQvAS]N'YNeg [N:SN`Nяs^;`fNsQN NQ ]\Ov͑T~^T[b[N4l^vaNNN͑VO|^y:N9h,gu_ ~y{cۏNO6eeQ7bX6eTNO6eeQQgSU\0=NaNQg^0QNNNSU\0QQg>yOlt0WB\ZQ~~^I{͑p]\O ]S_N6k'`bHe :N ASVN g[eaNQg/ctQbeu`Y[NZW[W@x0 N NNSU\ g^cۏ gHeOۏQNؚ(ؚHe hQ:SzO(ؚz zQQN~rS0O(S0yrrS0TLrSSU\ NNW@x NecGS NN^@\ NeOS NNS4ls^ NeGS~ gHecRQNNNؚ(ؚHeSU\0 N/fQNNNW@x NecGS0 cgqO(NN0Oou`0Oof‰v NOQ0u hQ hQ:SqQ=[ $N0uNV M4l] z16189N v^ g^cۏvQNTy] z^wQsNSQNňY4ls^ V~,܃0gg0u*sI{͑pQNNN R'YeWQN:ghňY_ۏ0:y0c^]\OR^0 N/fQNuN^@\ NeOS0hQ:Sygcۏ ܃{P[ ] z^ Neh[9e 0~r2cb/gc^I{]\O:NbKb hQbcGSeuNRTuN4ls^'YROۏggNNc(XHe V~gh0g0hI{QNT =[gVfe9e I{] z Ne/Y[NNSU\W@x3zekb` Yu*suN ͑pcۏ$N[sNSƖ~W{Qk:W9eib^c~vbcu`NN0O4lnNN zu`OR R_cۏ vS 0 [N4l^| I{QNTTLrS0~rS^0 N/fQNNNS4ls^ NeGS~0R_cۏ N>yT SU\ ~T'Y[QNTuN.U[E gHecGSNO>y6eP0ЏR v^Ǐ4o`7>kI{ё gRvMWY/ed @wR4x'Y[QNT.Uc~/ec NTQ+QN NNSU\ ͑pcGSQNT^%`PX[S^:WOOR0 N u`^bHe>fW g^cR=NaNQgSU\ hQ:Szu`[E\ R:_NE\sX0N0WsXObNlt hQbcۏu;mW>WR{|]\O ؚ(ϑ_U\=NaNQgĉRS] z^ g^cR=NaNQgSU\0 N/fcۏQQgNE\sXtel4ls^ NecGS0hQbcGSQQg0W:SlQSsXkSu4ls^ Ǐe9e T:_S{t *b2020t^ hQ:SQQglQqQkSuS@b]hQ萾0R N{|N N4ls^Nb[_U\7bS9e *b2020t^ /}9e 7bS135477b hQ:SQQgkSu7bSvs98.41%^zePhQNE\sXHe:g6R %NWR{|]\O0 cgq {~0c6Rb,g0OR0[s핯s v;`SO` c"}^zW>WR{|b>e0Џ0Ytv gHeЏ%SO| Te_U\^lv[ O]\O _[hzW>WR{|ee\0 N/f g^_U\=NaNQgĉRS] z^0 cgq NQgNV{ VQgeV{ vSR [bhQ:S321*NQg^ĉRNR[b\\QgI{198*NQgO4l9e Tal4llt] z es^I{74*NQg]W,g[bWJW0~SSTgqfevcGST9e c~cۏQQg0W:SSf dq9e5u ] z W,g[sQQg0W:SSf edqS vh0 N QQg9eimeQcۏ gRcRWaNTSU\ hQ:SzePwg gHecۏQQg[^bSW0W0ƖSO~%'`^(u0WT[W0W9ei QQglQqQ gROR NecGS ƖSO~Nm NeX'Y0 N/fQQg0W:S9eiNRmeQcۏ0hQ:ShQb=[ Qg0W:S{ Bl ZWc :S~~y{0hQW{c vSR c"}^z:S0G0Qg N~{cSO| R[R:_[Qg~ƖSO^(u0W0u`~0WTQ(u0Wv{c Nb[cۏQQgW0WbS~%CgnxCg{v]\O vMR]S>efN74652,g Ss98.60% mShQ:S308*NQg0830487bQl 24.8NNW0W0 N/fQQglQqQ gROR NecGS0hQ:SWaN^DMnc~OS QQgkSu[^[sN100%hQv QQgE\leP^wƋPYTyf[2uuvRekcؚ [QQgkuN0NOO[av>yOOvbRR^ NeR'Y *b2020t^ hQ:S94627bNO6eeQ7bGW]~eQW,g;SuOSO| 1887bNO6eeQQ7bqS?b9e ] zhQz] 52747bNO6eeQQ7b]~eQ>yOQeRV v^ۏNek]VW^lQqQ gR\0lQv\0NybXI{1\N.^vbce *bbkvMR]/}8T~4000YO*NNO6eeQRRRly1\N [s3z[X6e0 N/fƖSO~NmekSU\X'Y0hQ:S_[GQgǏ~^ƖSO@b g6RskSlQS0^zNNT\O>y0~%ƖSOg:W0SU\FU80|Tl[I{e_ۏNekX'YG0QgƖSO~Nm vMR] g2*NG\O:NՋpcLƖSO@b g6RskSlQS xl[0}v\I{7*NƖSO~Nm1_Qgckek=[|Tl[yv0 V WB\ZQ^ NemeQ aNQgltRekcGS hQ:SzZQ^~ hQbR:_WB\ZQ^]\O NeR'YQNgblR^ mSWB\~~^0?el^T|^yef^ gHecRaNQgltRcGS0 N/fZWcZQ^_ R[R:_WB\~~^0hQ:Sɉe\LhQbN%NlZQ;NSO#N %NyO;NIN``:Nc[ hQb/{_ZQvAS]N'YTAS]NJ\N-N0 N-N0V-N0N-N0mQ-NhQO|^y meQ=[`Nяs^;`fN[ NQ ]\Ov͑ -N.Y0SN^QQg]\OO|^y NSsQN[eaNQg/ctQbeuvQV{r N`Nяs^;`fN~^T[b[N4l^vaNNN͑VO|^y:N~ R:_ZQ[ NQ ]\OvhQb[ ZW[ Ny/{_eSU\t_ =[ؚ(ϑSU\Bl b㉳Q}Y NQ \O:NhQ:S]\Ov͑-NKN͑ ZWcQNQQgOHQSU\0Z&qNSN^R:SĉRKN[NvR[MO sSg͑v4lnOb0WS:SWu`ltOS\O:S0V[u`efHQL:y:S0yrreSe8nOSReSU\:y:Svu`[MO ܃{P[ vNN[MO NObQNu`sX0OۏQNؚ(ϑSU\0X'YaNQgƖSO~Nm0[eaNQg^LR0:_SNMb/ctQ/ed0A~cSU\aNQgeS0R:_WB\~~^I{ebeQKb cQ ASVN egaNQg/ctQvvh0NR0wQSOce hQbcۏaNQgNN/ctQ0NMb/ctQ0eS/ctQ0u`/ctQ0~~/ctQ R_cۏQNQQgsNS OۏQNؚ(ؚHe0aNQg[E\[N0Ql[Ո[ :N[N:SsNS^_}Y@\0w}YekcO gR/ed0 N W,gSR  ~N[ fnxL#0ZWcZQ{QQg]\O :_SN~fNb/ctQ (W:SY0:S?e^~N[ N T:Sv0TGZQY?e^TTQg0T>y:SfnxL#R] B\B\S[#N0;NR=[NR OS TMT b_bTR R_cۏvsQ]\O0  yf[ĉR VQgeV{0u_aNQgSU\ĉ_ bcaNQgSU\v]_'`T6k'`yr_ yf[Tt0W6R[Qg^ĉReHh %N[^hQ |_~~[e nxOĉR0RMO0^0RMO0lt0RMO0ZWc NQgNV{ ygc"} N TaNQgSU\S0/ctQ!j_0  NSO Tekcۏ0ZWcQNQQgOHQSU\ cRQNsNSTQQgsNSNSO0Nv^cۏ @wROۏQNؚ(ؚHe0aNQg[E\[N0Ql[Ո[0ZWchQbvTxQW_ enxOaNQghQb/ctQTaNQghQv SzQ͑p0W:S0͑pT͑ps ZP0RSb N*N0/ctQN*N0  ^lRXT hQlSN0^zePhQZQY?e^/ec0YZQ>mOS\O0TR0>yOSN0ONN*NNbDI{oR:g6R b~b}YNlO9h,g)Rv0OۏWaNE\lqQ T[Ո\O:NQSpT=p R^'YQQgZQXTOvyg'`0;NR'`TR '` TRcۏaNQg/ctQ0 N SU\vh 0R2025t^ aNQg/ctQS_6k'`bg 6R^FhgT?eV{SO|W,gePhQ QNSU\S_ebHe QNW@xfR3zV yb/edQNؚ(ϑSU\R>fWcGS sNaNQgNNSO|W,gb_bhQb[b=NaNQg^NR [E\[N^[seۏek aNQgb:N~vYvx^y[VaNQgeS/ctQS_eۏU\ aNQg>yOef z^ۏNekcؚWaNE\l6eeQ]ݍۏNek)\ QQglu0Re4ls^ZQ[QQg]\O[fRZW:_ gR ꁻl0ll0_lv~TvaNQgltSO|fR[U aNQgltHe_0RecGS0  u`ef^[seۏek00R2025t^ $Nq\ t(WhQ:S_0RbU\^(u VWzz_SObfWcGS vS 0 [N4l^| I{TLr_0Rm9^:W^lS [b13.9NN[N4l^| g:gT0Wth_0aNQgeNNeN`RSU\ NN NNNTS_ebHe0  [N[E\v=NaNQg^meQcۏ00R2025t^ QQg0W:SQc[ǑfW,g[sedqS QQgal4lYtevs0R65% =NaNQg^[b^~]\Ovh u;mW>W_0R gHeYt Ql-NI{6eeQSOf>fib'Y QQgE\lNGWS/eM6eeQ3zekX QgƖSO~%'`6eeQ(W10NCQN Nv~Nm1_QgW,gmd Ql_a0x^ya0[hQaf>fcؚ0  aNQgNMb/ctQR_cۏ00R2025t^ aNQgNMb/ctQ6R^FhgT?eV{SO|W,gb_b TWNMbĉ!j NeX'Y0 }(3zekcGS0~gc~OS YCQSNMbyOef z^ۏNekcؚ00R2025t^ aNΘef{t:g6RT]\O6R^W,gePhQ O[UQgĉl~bQglꁻlz zvL?eQgpeϑ`Sk0R100%hQv0WB\lQqQeS gRQ~ۏNek[U aNQglQqQeS gRW@xeSO|_0R^zePhQ0  ZQ[QQg]\OvhQb[fRZW:_ gR00R2025t^ ZQ~~[v_l0ll0ꁻlv~TvsNaNQgltSO|fR[U aNQgl;NllS4ls^f>fcؚ aNQg>yOT g^0EQn;mR QQgWB\l;N^na^0R90%N N0 ASVN egaNQg/ctQbeu[eĉRchSO| ch {|+R^SwQSOchUSMO2019t^2025t^^\'`W@xWR{|SNs% 95g'`18dq9enmnvs%67W,g[sedqSg'`19QQg7b(ukSuS@bvs%95.799g'`20QQg x^yZft^z gRvs% 45g'`aNΘ ef21Qg~TeS[vs% 100g'`22^~SN NefQgG`Sk%2325g'`23O[UQgĉl~vL?eQg`Sk% 100g'`24QQgE\lNGWYeeS1ZPN/eQ`Sk% 7g95g'`27QQgWB\l;N^na^% >90 g'`28QQgE\lɋBl㉳QsTnas% 90g'`u;m [Ո29QQgE\li`yOSU\v~_g'`ch0 ;NQ\Oiry6e~T:ghSs cgq:g0:gd0:g6e4ls^R+R:N0.400.300.3vCg͑{0 QNybۏek!.ssQNybۏek[QN;`Nehs0u;mal4lYts0u;mW>We[SYtsTn(u4lkSuTe NM:Nvh [eяxNN0яx^Q{0яxN0яxn0яxu;mI{N'Y:y] z %NyOSU\ NSU\Ou`ef^vS cRu`ORlS:NSU\OR SDn:NDN00R2025t^ @wRSb Nyb $Nq\ t[eNp :NSb u`[l`lgEQRvx^y7hg!.sRϑ0  S%c?e^;N[\O(uXRu`NTT gRO~ [UN?e^-pN gR:N;Nvu`NTO~:g6R ^zePhQu`NCg^:WNfSO| cOfYf}Yv~ru`NTT gR Oۏu`T~Nmo'`_s00R2025t^ ek^zo}Yv^:WSbeQNf:g6R g^u`|~uN;`yORϑRRu`DnNeAm R:_[N4l^|{|v{ OS|{|Ty0ĉyNyrr[^Q:W [s[NeQNƖؚ(ϑSU\02025t^ SU\3000Neh[ vQ-N e^1000NeWxmbg'Yh ^1000N NwQ gb` YNy0QNNNS4YONI{ĉ!jN N;NSOW,g[sQNTSn0  'YRSU\~r0 g:g00Wth_I{O(yrrQNT ͑pcۏ[N4l^| g:gߘT0~rߘT]\O0NS0R2025t^ /}[b8000N,܃0Bg| qQ120*NT{|v g:g0~r Nϑ0R3.3N(TT13.9NN[N4l^| g:gT0Wth_ [s~r g:gQNT;`ϑNju0  ZP'YZP:_[NTLrQN hQbcGS [NyrrQN TLrq_TRNzNR >PRSb vS [N4l^| [N܃V I{0WWyrrf \ v:SWyrrQNTTLrT gfQN N~ [QN[ ~vt^hV I{QNTuN.UONTLr0_[vbcĞWNW!h0eWP[g0_vNgP[0w#Su0ёSW\s|0qq\gh0SsTjuI{0WW TyrOQNT_U\TLrR^LR cR[sQNTO(ON00R2025t^ e^0fe9e 0c(XHeNyb~Tb/g:ygV0  OXb NTQ+QN I{Y nSs^S cGSQNTQQgۏWR0cۏ NTQ+ 5uFUV^ Sb Ɩ5uFUЏ%0NPMI{RNNSOv5uFUR[W0W b[QNT ib'Y [NyrrQN TLrq_TR00R2025t^ Sb NybV[~w TQNT5uFU:SWlQqQTLr0 Nh6sNQNc(XHe] z'YRSU\eQN R:_ybTňY/ed V~)n[OSShQS0ؚHee=hWNSeQN:ghS0peW[S0zfS /}9e b` Yeh[1500N _ۏc^Nyb ؚ|\ eQNzfňY R[cGSe,܃sNS4ls^N~TuNR0_U\u*shQS{Qk:W^ [b4*NsNSu*s{Qk:WhbN]\O nxOu*sX[h0R3.5N4Y0 Nh7V[QNT(ϑ[hQSR^LR6R[ 0[N:SR^V[QNT(ϑ[hQS[eeHh 0 ePhQQNT(ϑ[hQv{SO| EQ[WB\v{:ggagNTKbk0c"}cۏQNT(ϑ[hQhQ zzfgav{!j_ ^:S~QNT(ϑ[hQn{tOo`s^S ^3-5*NQNT(ϑ[hQn:yp @wRSb hQ^QNT(ϑ[hQ7hg0 Nh8~r0 g:gQNTuNW0W^] z]VTib'Y g:g0~rQNSU\4ls^Tĉ!j wQ^lv s|P[ ܃{P[ gvP[ PP[ NecGS4l^nN0sVnBg|T g:ggTI{yrrQNuN~rS4ls^0[bsVn g:gBg|I{2*N|ߘ:y:SW0W v g:g0~r]\O[b5*N,܃:y:SW0W qQ1600Nv g:g0~r]\O[b100*NgVqQ9NNv g:g0~r]\O[b2*N:W qQ10Nv~r]\O[b13.9NN[N4l^| g:gT0Wth_[b8000N,܃0Bg| qQ120*NT{|v g:g0~r0Nh9|TQNTLrW] zz[Nu`DnTyrrNNW@x N~ruN0NNT0TLr%0;NSOW:NReQp ZP'YZP:_ [NyrrQN T [N4l^| $N'YTLrQN _[vbcĞWNW!h0eWP[g0_vNgP[0w#Su0ёSW\s|0qq\gh0SsTjuSb SN^ TOTLr hQbcGS [NyrrQN TLrq_TRNzNR0R:_[[NO(QNT:S~TLr[ O Sb Nyb^~w TQNTLr0V[~w TQNT5uFU:SWlQqQTLr0 V R_NN NNTSU\ cReSe8nNQNvTSU\ 'YRSU\QeeNN b_bNu`:N^r0OQN:N;N[vwQ g[NyrrvQeeSU\e_QNTRR] ^8ONNag R_NN NNNTSU\0  EQRS%cSS4lG0Nq\0N\q\I{DnOR [e e8n+ Tbeu cRQNNe8n0yb0Ne0^{QI{CQ }m^T ZP|ZPONyb0uV~TSO0|Tl[ bU\^8OQNNe_QNTRR] N yrr04l^|0sVn|0q\:Sg0s^S܃ I{NN:NSU\͑p cR͑pNNRR]Ջp=0W NՋp:N/ed /ecQNuN~%;NSO9eUPυ0O0pr^0n R~0SňI{eňYagN OۏFUTSYt Q\NT_c1Y0Ǐ[evsQyvTc^(ub/g cRQNTRR]4ls^teSOcGS0RN2025t^ hQ:SQNTR]lSs0R75% ĉ!jN NQNTR]ON0R15[ QNTR]NNWal4lYtI{W@xTMWY gRe [saNQgQeeNNRSU\0Qg[sXQSSTO gRR TekcGS /}[b5007blOc_7bvcGS9e ]\O0 R'Y[N:SQeNTTLrW0[e e8n+ Tbeu cRQNNe8n0yb0Ne0^{QI{CQ }m^T ͑pSb 3 1 X vOQNTaNQge8nTLrSO|0 3 sSb0p0~ N_U\TLrR^TcN ~~ZP}YhQVOQNNaNQge8n:yS^ @wRWNybaNQgQeeNNTƖZ:S _U\3-5agOQN|T~cN Sb NybwQ g[NyrrvaNQge8n TG0 TQg0 1 /f@wRW}Y[N:S͑QNeSNNTLr cR O~Qg=0SQg=e8nNSU\0 X sSc~R}Y Ql0N6e [Nl\YaR |seS rR 520NLue I{yrrQe'YW;mR W[NyrrQeTLr0 ~ N~ N TR:_SQl0N6eq_TR^,~ N>NRlOSO0ߘTt00N6e'YƖ0ezGlo0TLrcNI{0N[Yi_v;mR ~ NygPR_ZS0_O0vd0wƉI{Q~>yNs^S _U\Ql0N6ev~ N[N c"}Ǒ(uVR/AR0N]zfI{eWpeW[b/g N[ofxmeQ_SOe__U\Ql0N6e Odc^ hQeMOcGSQl0N6evw T^NSN^0 N cۏsNQN~%SO|^  R_[NV[sNQNNNV^ cgq 1+3+N vNNSU\SO|^@\ /ecNNV(WfؚhQ NOۏQNuN0R]0irAm0xS0:y0 gRI{vNT cRb_by{Qĉ!jS0R]ƖS0ybƖbS0%TLrSvhQNNSU\y(ϑcGSLR ^zePhQl;N{t6R^ [Ue8^]\O:g6R :_SQlNNT\O>y(WQbc^0QDO^0b/g gRI{ebv\O(u NecGST\O>yNN'`T gR'`0SU\X'YQNNNS>yOS gR~~ \fYHQۏvTy0beQT0b/g0ňY[eQ\Q7b0RǏW0WAml0T\O~%0uNXb{0NNy0~2~lI{Yye_[sĉ!jS0hQSuN0ygSU\QNOi /ecT\O>y0O>y0O(u>yё:gg N>yT SU\ ePhQ gRQluNu;mv~Ts^S :NQNuNTQlX6eO~b*00R2025t^ [sQlT\O>y(ϑcGSLRhQv WR^Nyb^~:y>y0:y[^Q:W /}lQ{vT\O>y0R2000[N N0  cۏQN~Tgbl9ei R:_QQggbl O^ g^Cg#npf0 N N/0c%czEu0ЏLؚHe0O gRvQN~TL?egblSO| fnxL#R]Tgbl͑p0R:_QNgblĉS^ cۏ%NyWb:Ncۏ(ϑtQQv;NRQ00R2025t^ WR^pe[^~:y>y0:y[^Q:W /}lQ{vT\O>y0R2000[N N0 N0X'YaNQgƖSO~Nm o;mQuSU\RR SU\TX'YaNQgƖSO~Nm /fRcaNQg/ctQbeuv gHe_ /f[sQlqQ T[Ոvir(O0ǏNNT0_>eqQN0ON&^RI{!j_ @w͑c"}Qg~ƖSO~NmvYCQSSU\_ SU\X'YƖSO~Nm0 N Y_SU\X'YƖSO~Nmĉ!j Ǐv;mƖSODN0SU\ƖSONN0ĉ~%{t0cۏNT\OI{Yy~%_ o;m[N:SaNQgƖSO~NmSU\R 0N[aNQgƖSO~NmSU\!j_ cGS[N:SQg~ƖSO~NmSU\4ls^ SU\X'YeWQQgƖSO~Nm0  EQRccQgƖSO~Nm~~vDN0Dn v;maNQgn?bN0RlQ:W@b0Rq\g0WI{ law Dn ǏQg^rD~%b[NCgۏLyAbS0zhQ.UI{e_ Tt_S)R(uT{|X[ϑDN00R2025t^ ƖSODN'YE^^X

y0QN4YON _U\NT\O~%00R2025t^ [sORyrrQNĉ!jSSU\ cRaNQgDnDN0DёnR_GSy0ONcOR]0Am0NP0RR0irN{tI{ gP gR00R2025t^ Sb ƖSO~Nm~~YCQS gRQ[ XRƖSO~Nm6eeQ0  ^zePhQONNUSMO0ZQ?e:gsQN~Nm1_Qg~[.^vb:g6R RƖSO~Nm:_QgNƖSO~Nm1_QgSvQN~Nm;NSOT\OSU\mT@b g6R~Nmyv teTRϑcRQg~ƖSO~Nm6eeQNqQb g^N|RYCQ;NSOT\OSU\!j_ [s~NmN`Nb00R2025t^ W,gmd~%'`6eeQ(W10NCQN Nv~Nm1_Qg QgƖSO~Nm_0Rc~]VcGS @wRWQNybƖSO~NmSU\:yQg0 Nh12Qg~ƖSO~Nm:_Qg] z_U\QgƖSO~Nmxxd^ ~TTGQg[E QgxvzRg SnTQgƖSO~NmSU\`NeT0~~Qg^eWQN~%;NSO0[&^4YN_U\X'YƖSO~NmvsQNWs [0W‰idf[`NQgƖSO~NmNNSU\bRZPl b[Qg~ƖSO~NmSU\ƉΑ0~y{)R(us gvbc?eV{ Ǐ[eeyv0RDёI{e_ [ƖSO~Nm1_QgR'Y.^vbR^ cR[s NQgNy b NQgYy 0RyxUSMO0ON0ƖSO~Nm:_QgI{NƖSO~Nm1_Qg_U\ ~[c .^vb0 N mSƖSO~Nm~~NCg6R^9ei zꁫ[E ~~mSaNQgƖSO~Nm~~NCg6R^9ei ۏNek/Y[W@x'`9ei0hQbc~m'`9ei R_QQgNCgAmlNf^:W^0  cۏƖSO~Nm~~DNNϑS]\O \ƖSODN@b gCgbϑSQQgƖSO~Nm~~bXT09hnccRYCQSCgn TtMnNS0!.sI{ R'YR^[ƖSODNN~b0Q0Aml0bbDI{[teCgv[('`KCg0^zePhQmvbXTNhO0tNO0vNOI{veWƖSO~Nm~~lNlt:gg00R2025t^ b_b~g[U0RePhQvƖSO~Nm~~:gg0  R_^zĉvaNQgNCgAmlNf gR^:W c"}^z:S~aNQgNCgAmNfOo` gRs^S cOS^NfOo`0StNfT⋌T3u0OSRNCgg0~~Nf0QwQNCgAmlNftfNI{ gRQ[ cؚaNQgNCgNfHes00R2025t^ [baNQgNCgAmNfOo` gRs^S^ v^[sc^^(u0 N S%cƖSO~Nm~~ gR&^RR NOQlOv9h,g)Rv:NQSp cRQgƖSO~Nm~~yg gRQl .^R\Q7bN'Y^:W gHeTc OۏQl1\NRN0ib[QlX6e nS0  EQRS%cQgƖSO~Nm~~v~~OR0DnteTOR ygTQlcOQNybwƋnfS0RRbWI{QNOo` gR .^RQlcGSQNuNHesN(ϑHev00R2025t^ ۏNek0N[ gRQ[ cGSNNSQNuN{t4ls^0  RQgƖSO~Nm~~cOE\ gR,^zwQlNT\O>y0QN4YON0>yOS gR~~KNvT|ehh _[Tvcw^:W;NSOsQlQl)Rv cRSe gHe[c0bT\OOS .^RQlb[1\N nS0[sX6e[00R2025t^ S%cƖSO~Nm~~E\\O(u RN[c cGSQl6eeQ nxOWaNE\l6eeQ]ݍ)\0R2.4:10 mQ0[eaNQg^LR ePQQgsNSwg NePQQgwg:NQSp 'YR[eaNQg^LR ~bQ[MO0yf[^@\03zekcۏ ~vQg:y0CSQgtel ] z \QQgNE\sXlt0W@xe^TaNQglQqQ gR\O:N͑p]\O OSuN0u;m0u`zz [s[NQQgNE\sX'YE^^cGS WaNW@xeNlQqQ gR4ls^]ݍek)\0 N hQb[bQg^ΘĉR OXb[NDnyK ~T[E`Q R'YaNQgyrrΘOYuR^ yg g^cۏ YĉTN [(u'`Qg^ĉR6R NaNQg^ĉR:NOnc ͑pV~QN(u0WO0OO[^^@\0yrraNQgQX I{Qg^^_U\]\O Rc~NmSU\09eUaNQgb0  ZWcaNQgĉR_ ~y{OSuN0u;m0u`zz^@\ =[0WOb;NSO#N %NeI{sa ~~=[ gbggc T0c[hQgc[c T0t^~~Tċ vhg6R^00R2025t^ W,g[b321*NQgv=NaNQg^NR QQgNE\sX_0R>fWcGS0  c~cۏQQg S@bi}T @wRcGSQQglQqQkSuS@bGS~9e R^ ZWc^{v^͑ b { >e0RfRzQvMOn ~y{b}Y^e^THe{b QlO(u NmQS@b00R2025t^ QQg7b(ukSuS@bvs99% N{|SN NlQSkO0R95%N N0  @w͑g^QQgu;mW>WR{|Oo`Ss^S ]V[U 7bR{|0Qg6eƖ0GlЏ0:SYt vW>WЏlYtSO| cRQQgu;mW>W[sn4YQϑ0R{|Yt cGSTGQQgu;mW>WR{|6eƖsTDnS)R(us _U\QQgW>WR{|:yG0QgR^;mR0 Nh14QQgW>W~Ttel] zNb[_U\QQgu;mW>W~TtelNy]\O ^zQQgu;mW>WYtSO| MWY[UW>WR{|6eƖ0R{|lЏ0R{|YtYe ekcۏTGQQgu;mW>WDnS)R(u]\O00R2025t^ Rek^bQQgu;mW>WR{|Oo`Ss^S QQgE\lW>WR{|wSfs0R100% SNs0R95% ;Nb>eQnxs0R90%0 V [UЏ~{bHe:g6R ZWc ^{v^͑ cۏQQgW@xeTNE\sXHe{b:g6R \SblQS0op0tm[I{ASV'Yy(WQvQQgW@xeReQ{b]\O ͑pV~{b O^0Qg[Qgtel0u;mW>WYt0u;mal4llt0lQSHe{tI{Q[_U\{b]\O0  TLN;N{ cgqLNBl6R[QQgW@xev{bhQ QSDёO(u{tRl \W@xeЏL{b~eQTG0Qgr^]\O8h00R2025t^ [sTyW@xe{b]\O6R^hQePhQ0ЏLr`o}Y0  \Obu`sX0OSNE\sX0~bW@xeI{Bl~eQTQgQgĉl~-N S%cO{b;NSO\O(u RQgƖSOTQgly{DbRbbW@xee8^OmT~bINR00R2025t^ hQQg^\Џ~{bTyBl~eQTQgQgĉl~-N0 N cGSQQglQqQ gR4ls^ ͑pcۏQg~;SukSu gRSO|g^0aNQgYe^LyGWaMk0YB\!kQQg{Q gRSO|^I{]\O ekcGSQQglQqQ gR4ls^ ]V1+;eZWbg TaNQg/ctQ gHeTc0  cؚQQg>yOO4ls^ [UWaNE\lW,g{QO_Gck8^te:g6R ^cؚWaNE\l{QOiW@x{QёTWaNe>yOOt^Ny)R{Qё4ls^0cR \e0>ye ?eV{TƖSO~Nm~~TQlNNT\O>y^8O0 g^cۏ&{TagNvNNQl~eQL]>yO RN0R2025t^ [shQ:S1\NQQgRRRW,g~eQWGL]OiSO|0ekcؚWaNgNOu;mOhQ nxOVOqQN~NmSU\bg0  [eQg~;Su:ggNMb O^]\O cLQg;SG{ Oۏ$N~;Su:gg{tNSOS0 gR T(S0Tt~y{T{|;SRNXTM~ ͑pN kCS T gRNS\MnN TaNQg;Su :N;NhQ cGSQg~;SukSu gR4ls^0'YRcۏWB\܏ z;SuSO|v^z :NQglcO[hQ0Owc0 gHev;SukSu gR0 Nh15QQg;SukSu gRRcGS] zcRTG_U\kSub0QgkSu[W@xe^ :_SaNQgkSub/gNXTW Џ(u NTQ+ 'YRcۏ܏ z;Su gRSO|v^ yf[TtMnaNQg;Supeϑ :_SLN{t0ĉ gRL:N00R2025t^ ǏQg~;SukSu:gg^0]ʋS N~;Su:gg>m{NXTI{Yyb__ [sQg~;SukSu gR100%hQv0  [UaNQgYe^eEQHe:g6R OSWaNYe^MnT\MONAm:g6R u_ ?eV{_[0:SW~y{0b__Y7h0TtAmR0OۏGWa vSR N.^RaNQgf[!hcؚYeYef[(ϑTRf[4ls^:Nvh OۏWaNYeGWaSU\00R2025t^ k@baNQgf[!hYe^Ly`SkNS0Rؚ~LRYe^10% -N~LRYe^40% R~LRYe^50%0  g^:S0G0QgTNRpV~NR{QSO| ePQQg{Q gRvwg bQQg{Q gR]\OeQaNQg/ctQbeuKN-N c^ x^yZft^z E\[{Q gRe!j_ cRTG;S{Q~T N[s{Q NyW0y[ NyQgvvh OۏW,g{Q gRpeQCS[N7b0 Nh16QQg{Q gRRcGS] zmeQcۏbTt^NvQQg{QW@xe0exeT;Su{Qe^]\O R_TGQQg x^yZft^z ^vR^ _U\Ɩ-Ngqe0NR{Q0_?a gRI{QQg{Q gR]\O cR N gR0egqe0wgXb0eS1ZPN0|^ysQ`I{ gRv=[R^ NS0R2025t^ QQg x^yZft^z hQW gRvs45%0  [QQg0W:Sv0W(yrpNDnagN ͑p[U0W(0*mm0kp~pI{~p[2ce0~p[:W@bT~p[͑^ev^0ZP}Y2~pQ~pQe~p[ OYe R:_2~pQ~pQe~p O^ hQbcGSQQgO2~pQ~pQe~paƋT2QeNQeR0Sb Q~pQe~p0b/gPY0irDPY0NRXT VMONSO virDOSO|0  Z&qaNQgu;m O)R'` [E\'` R:_FUN gR0irAmM0ёQpI{e^ :NQQgcOfReOؚHev gR0c"}^z:SirAm-N_0GirAmzTQg~irAmp N~irAmSO| RN[s QgQg_ 0RT/ec)R(ueS?b0N^0eFUNeI{nDn NSʐΑlQV07bY^:W0lQqQ~0WI{zzDn ^QQgSOeP;mR:W@b0cRL?eQgSOePevs0R100% :_Sev~bfeTe8^{t0 N0WaNQgYB\!kNMb cۏaNQgNMb/ctQ NMb/ctQ/faNQg/ctQvsQ. }0xvz6R[[N:SaNQgNMb/ctQLRR R:_ؚ }(QlYeW cGSQQgT{|NNNMb~T }( 8T_>yONMbTQQgƖZ % o}YNMbSU\sX W{Q 1\N/e:_'YvNMb O QZaNQgSU\Nl0 N R:_ؚ }(QlW NOۏsNQNؚ(ϑSU\:Nvh NnQlt_0wƋ0bBl:N8h_ c~_U\eWLNQlW]\O W{QeWLNQl O0QSeWLNQlW{tRl R:_QlLNbW cGSQQgT{|NMbv~T }(T[R0WQNyb geS0ab/g0U~%0O{tvؚ }(Ql O0  [eNBl:N[Tv|QW [u`gm{Q0QNT%0OQN0g,y i05uP[FURI{NNW_U\ؚ }(QlYeW ͑pWQN~tNI{~%{tW0y{Q'Y7bI{NNuNWNSNNuN~%'` gRvb gRWؚ }(Ql0  OXbmQLNb!h_U\ؚ }(Qlf[SYe cۏؚ }(QlWNf[SYe gHeTc0RT/ecؚ }(QlǏ JSQJS I{9_'`f[6RSNf[ScGSTbW Q{f[`Nu;mb0/eceWQN~%;NSObb[`N[NR ZP0RtN[v~T [sؚ }(Qlf[S0RScGS0EQR)R(us gQ~YeDn R:_Ql(W~YeW0 ASVN eg kt^_U\\MObcGSW1000N0ly1\NW1000N0ؚ }(QlW1500N!k0 Nh17ؚ }(Ql|QW] z~TTGQNQQgSU\v;N[TyrrNN teTY*NW蕛RϑTDn V~;N[NNT;Ncb/g 8T~QlT\O>y0[^Q:W0QN4YON0NNOSOI{YeSN NNNSU\:Nzp [e~%{tW0NNuNW0b gRWNMbR{|RybW00R2025t^ [sؚ }(Ql`Sk0R10%0 N R:_aNQgNNNMb O^ hQbR:_aNQgNNNMb O^ [UQQg[(uNMbpenc^ g['`0W_U\QNMRlyb0Ret0[(ub/gI{W]\O cGSQQgT{|NMbv~T }(T[R0  htS_0WyrrORNNT O~bzyv ygW{QaNQg] S0ccaNQgKb]N0 O~zN Ǐz T^]\O[0'Y^ O`N@bI{ ObSU\ O~bz00R2025t^ /}vbcW{QaNQg] S500N0  meQcۏybyr>mXT6R^ /ecybyr>mXT\b/g0{t0Oo`I{sNuN }&^0RQQg cRybyr>mXTNQl~b)RvqQ TSO00R2025t^ ybyr>mXT0R600N WNpekt^Ǐ3000N!k0  R{|WsNQN&^4YN ~y{cۏeWQN~%;NSO0QN~tN0ԏaN NaNReRN0NNy{QRKbI{W{QLR cGSQNNNuN~%R0_U\ [NyrrQN TLrV{RS%NMb O^ cGSWB\T\O>yV{RS%NXTvNNb/g4ls^0RT{|&^4YNSRLyċ[0bI{~[00R2025t^ vbcW{QeWLNQlǏ3000N0 N R>yONMbbaNQg^ NaN`aNa:N~&^ NQQgReRN?eV{:N/ed 8T_>yOTLuNMbSN0R[NaNQg/ctQ]\O-N0  8T_'Yf[u0ۏWR]NXT0 OQNI{SOԏaN NaNRN1\N ygbsN NQ ^ R_NMbVAm 0R2025t^ W{QNyb_`QN0`|QQg0ƉΑ[0t_HQۏv eQN 0  _U\aNQg_Mb_zf]\O yg_[ĉR0NTQ0lQqQ gR0eSRa0e8n{t0^:W%I{WNNNMbbaNQg/ctQ0R:_Nyxb@b0ONm^T\O c"} cP6R _ۏ!j_ R_NMb_ۏ ^z[NaNQg/ctQN[zf^ :NhQbcۏaNQg/ctQcONMb/ed00R2025t^ aNQg/ctQN[zf^Npe0R300N0 kQ0A~cSU\aNQgeS QX (4gUeaNΘ aNQg/ctQ eQXb_ _NB0Ncc ObaNQgeS:N^t aNΘef:NO ZWcir(efT|^yefNwb 'YRcc[N0W:SaNQgyrreS WefaNΘ0m4glΘ0o}Y[Θ R_b_b[NaNQgefeΘ\0 N _U\Yyb__eS;mR meQcclOeSQm Nyrr;mR:N}SO c~W [N 1UT[N f[N I{[N,gWeSTLr hQbcGSaNQg o[R 0 ObTSlb[N4l^uNZW[0RNIY.sv|^y cGSTQ~wQ g[N,gWyrrvaNQgeSNyO;NIN``fkňYeQQgr^萤O N>yO;NIN8h_NyO;NIN``0ZQvt01rV;NIN0ƖSO;NIN0>yO;NIN[ OYe _lbSOs[N,gW|^yeSyrrv4l^|^y0cRQQgZQXT0r^0bX0Ye^0!jI{eaN$~^eeNef[_?a gR QZS_Rϑ0 Od;NAmNmUS ;mR _U\Ql%`vT{|bW0ynf^0ez;mRI{ [ OsNaƋ0yf[|^y0eft_ _[Ql]\yf[09eۏu;me_ nQlevXv}Yu;m02025t^ Sb NybRQTLr_?a gR0b_bNybeeNef[TLryv0  mSaNΘlΘ^ ~~_U\aNΘlΘċ EQRS%cQgĉl~vS_ꁋ_\O(u0meQ_U\yΘfOLR WefaNΘ0o}Y[Θ0m4glΘ0cGSZZ'NZ6Z{~^͑vN_a cR~}vtNO]\O6R^S0ĉS !P[S{Ql0efR'N0ǏaNΘlΘ^ NecGSQlɉhzN^l[YeRR0SR`noveNaƋ0cRb_b }YN}YN gN8Y0OWNOWN gNb0eΘckl Ov_0HĉK`N_{9e vuR@\b02025t^ [N:SaNΘlΘ_0RۏNekOS0  meQ_U\|^yefR^;mR zQ ][ڋ1rN ;NQ[ nfSULIN>NS_i^ ~TЏ(uT{|s^S[ OHQۏN fY}YN}YN Ni0^l_U\}YN0gNirI{ h;mR [U[N}YN0}YNKNf0S_!j~cGSv hag Neib'Yi7h!jSOpeϑ0mSefQgTef[^R^ _U\ (Wb[ g[^ N}Y[^ QgQg g}YRt^ NS }YFZFZ }YZY I{efR^;N;mR f}YS%cef[^:y_\O(u02025t^ Sb Nyb][_Qg0TQg0u`efQgI{yrr:yQg0 N :_SQQglQqQeS gR  R_cۏlQqQeS gRSO|:y:S^ [U[NlQqQeSeQ~SO| ۏNek9e GS~:S0G0Qg N~lQqQeSe0cRWB\lQqQeSeGWI{S [UQQglQqQeSMWYe /ecVfN0~TeS-N_[ ^02025t^ ^zw:N[UvaNQglQqQeS gRW@xe0  WX'YaNQgeS O cGSG~TeS-N_0Qg~TeS[~~{tNXT }(R 8T_Oyؚ!hkNuNNWB\lQqQeS gR0vbcSU\QQgONYOeS O WccaNWeSNMb0R'Y[eSNNNMb0eSN0lzN0^ir(eSWN ObNW[R^ cؚQQgeSr^NNb02025t^ W{QNybNNS0~RSvaNQgeSNMb0 Nh18aNQgeSBLRmeQ_U\[N,gWeSQX ;mR R:_[N4l^|^yv[ OR^ Sb u`lb~g ~rZQ^ I{yrru`0~reS;mRw TTLryg_U\aNΘef[;mR Ǐċ efQg0ef[^0}YN0gNirI{ _[cGSQl``S_4ls^00N[Ql|^yeSQmǏcRaNQgeSW@xe^] z0lQqQeS gR`l] z g^fؚ(ϑ0f gHes0fRlQs^0fSc~vaNQglQqQeS gRSO|0 ]N0:_SWB\~~_ R_UlaNQg^ aNQg/ctQ lt gHe/fW@x0/Y[WB\~~^ ePhQZQY[0?e^#0>yOOS T0lQOSN0llOvsNaNQg>yOltSO6R ZWcꁻl0ll0_lvT ^zePhQr^oR:g6R NecGSaNQg/ctQ]\OvRT4ls^ Sb qQ^qQlqQNvaNQgUlyO[[ g^0EQn;mR00R2025t^ ZQ[QQg]\O[fRZW:_ gR ꁻlll_lv~TvaNQgltSO|fR[U aNQgltHe_0RevcGS aNQgltna^0R95%N N NRNybhQVaNQglt:yG0:yQg0 N R:_aNQgWB\ZQ~~^ /{_=[ 0-NVqQNZQQQg]\OagO 0 ZWcZQ^_ S%cWB\ZQ~~(WaNQg/ctQ-Nv8h_[\O(u0R:_ZQ~~^R^ [UOSs gaNQgWB\ZQ~~~g^@\ W{QNyb }(OovaNQgWB\ZQ^TYNMb0  N N}YN-N N :N[T ~y{WaNNMbDn c"}OyfNQg|QL0:gsQr^1NNLI{e_ OM:_Qg $NY sP[ [U,{NfN >mHe:g6R ^zWB\ZQ^NMb^00R2025t^ Sb Nyb }(Oo0~gTtvQg~TYZQ^ O0  =[QQgZQXT[gW6R^ ZWc\MO;pTYeWv~T cGSQQgr^e\LR0ePhQZQXT\MORHQNOHe:g6R hzHQۏxQW :_SZQXTaƋ Sb N/eNNR:_0\OΘǏlxvaNQg/ctQr^ O00R2025t^ [s[NhQ:SQg $NY sP[hQbGS~OS0  hQb=[N%NlZQ ^zePhQGQgr^~Nm#N[0NgL0#NvzI{6R^0b%Nb[ NON 0~~u;mO0l;NċZQXT]\OI{W,g6R^ mS=[12345^l gRp~ cɋsSR ]\O:g6R c~teo1_mceGQgZQ~~ R[X:_GZQ~~(WaNQg/ctQ]\O-NvR R0QZR0beR00R2025t^ hQb[b[N:So1_mceQgZQ~~Ɩ-Nte QQgE\lɋBl㉳QsTnas0R90%N N0 Nh19WB\ZQ^(ϑ~TcGSLRmeQ_U\ Sc cGS~~R0cؚWB\ZQ^(ϑ LR 6R[1 _QQgWB\ZQ^]\OnUS ͑pcۏ~~n0sP[^0 O^0\O(uS%c050W^0W@xO6*NebvhQS hQb=[ NON 0~~u;mO0l;NċZQXT0_݋0ZQ96e40;NZQe0ZQXT?elue0SU\ZQXT8yW,g6R^0 N :_S NlT SO|^ ZWcN_l:NHQ0Nll:N,g0Nꁻl:NW ePhQ[U NlT vsNSaNQgltSO| Y>NcS%cQl(WaNQglt-Nv;NSO\O(u OۏQQgT3z[SU\0  meQccTS-NNSOy O~eS R:_QQg``S_^ _lb>yO;NIN8h_NyOl[~Tlt mSWB\~l-N_ĉS^ [Uwv~~YTzSNN^%`Yn:g6R00R2025t^ hQ:STG0Qg>y:S ~l-N_ĉS^vs100%0 N R_aNQgltpeW[S^ cۏ5G0'Ypenc0nf`AII{peW[ }NaNQgltm^T NpeW[SOۏaNQgWB\ltzfgaSlW RaNQgWB\ltR0ltHes0lt4ls^cGS0  ^zaNQgltpencDnW@x6R^0hQĉNqQN:g6R teT:SQaNQgZQ^0QgRlQ_0QglSN0 NlTI{aNQglt8h_pencDn ^zaNQgpeW[Slt~Ts^S00R2025t^ Rek^bv :S G Qg vYB\!kaNQglt'Ypencs^S0  [UaNQg NQR ~ NL?eRlQN?eR gRSO| ^ Q NZQ/e Q NQgE\ lYXTO ?eR gRQ NRN'YS I{Nz_aNQglt?eR gRs^S00R2025t^ [N:ShQbcۏQg~ NR (W~lQ_0  [UaNQg NTQ+Qy:S TQQg^8O ekcؚQg~?eR gROo`S4ls^ [sOo`S^0l`6eƖ0NOSFU0lQqQ gRI{Qg~NRQ NЏL0Џ(ueZSO[ OT_[aNQgE\l[Re8^N_0SNlQqQNR [saNQglte_Re0 AS0ĉR[e :NmeQ=[[N:S ASVN egaNQg/ctQbeu[eĉR f}Y[sN0 NNt^܏ofvh Y~ZWcZQvhQb[ ePhQ[e:g6R :_S?eV{OS T ǏDnTtMn0>yORϑEQRR0NMbRϑTt)R(u OĉRvz)R[eT g^cۏ Yg[se[vh0 N R:_ZQv[ R:_ZQ[ NQ ]\OvhQb[ ^zePhQaNQg/ctQ]\O[SO6R:g6R OSQNQQgvsQNRxvz0OSFU0v{I{]\O:g6R R[cGSQV{vl;N'`0yf['`0^'`0w=[N%NlZQvvsQ6R^ R:_r^ O^ =[}Yr^hQ cؚT~[sP[^eeNeBlb9ei0OSU\0O3z[4ls^TNNSR0R:_RNbS_UN\O:Nv[r^萄v{t0oRTOb NNOvQ[QNQQg]\Ovp_gOc ؏^[vQL:Nb_b gHevcw{t b_bĉR[e:_ gRv~~O0 N [U?eV{O S%c[N:S ASVN ĉR~vbeu~\O(u T=[ĉRKNvOScۏ]\ONR cgq YĉTN Bl ZP}Y,gĉRNvQNW@x'`0hQ@\'`ĉRvvNOS0(Wr^MY0DёbeQ0 }Mn0lQqQ gRI{ebǑS gRvOce R'Y NQ vsQ?eV{/ecR^ OHQO,gĉR @W0W0WO^TD[c0ygNSSN^sQNWaNT0~rSU\0aNQg^I{eb?eV{(W[N:SvHQՋHQL ƖbTy`Q?eV{ g'YP^S%c^~"?e0:S~"?evbc?eV{vteSOHe^ \?eV{ORlS:NSU\OR0[aNQg/ctQĉRrvvsQ] zyv (WW@xe^0NNW0W0W)R(u0TLrR^I{WR'Y?e^bDe4R^ :N] zyvvz)R[ecO gR?eV{/ec0 N ^z{t[e:g6R :_SĉRv_\O(u fnxĉRT͑'Y] z0͑'YyvT͑9eiNRv#N;NSO b}Y#NR ~S#N 6R[yf[0|~v#NfN0NĉR6k'`ch:N_[ 6R[yf[vNycۏR QnxRR6k'`NR v^\6k'`chT;`vhv[sv^eQT~Nm>yOSU\~TċNTt^^~He8h OĉRNRz)R=[0^zePhQĉRR`vKmSO|T8h:g6R TG^zċ0Och v^[g[ĉR=[`Q_U\8hhg0^z:S~ĉR=[vcw\~ 9hnc/{_=[`QۏL N[gvcwhg ͑'YNySeT NB\~~bJT0 Te R:_>yOċ0O6R^v^z Ǐ_eQ,{ Ne~~b^ċ\~ [ĉR[e`QۏLl;Nċ Se,TS>yOTLu[ĉR[evaT^0  1 sS/f[8h_:S![0 CJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtH?0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHU;0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*mHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtH;0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*mHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJ5\UCJo(aJ5\CJo(aJ5\U/CJ,OJPJQJ^JaJ,5fHq \ ( Z \ f h j l n p ĴhV<(&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU:CJQJ^Jo(aJ5fHq mHsHnHtH\CJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtHUCJaJmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtH   ïxdP<(&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\ " X Z \ ӹ{iUC/ CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH : ïiU+S0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU : < > p r | ~ dzzfR8&#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH " $ . 0 2 ѧo[J6"&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH 2 4 6 8 n p r ~ ۽aSC5%CJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtH?0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHU;0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*mHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtH;0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*mHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH   ҴtZFS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU:CJQJ^Jo(aJ5fHq mHsHnHtH\CJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtHUCJaJmHsHnHtH  J L X Z \ ^ ` b dzzfR8&#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH ѧo[J6"&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH .02@BDv׽}SA-#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH vxƲpbD4CJo(aJmHsHnHtHU;0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*mHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtH;0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*mHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU (*68:<>@vXD*30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU:CJQJ^Jo(aJ5fHq mHsHnHtH\CJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtHUCJaJmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtH?0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHmHsHnHtH @vxzӿo]I8$&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH 02é}i?-#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU 24fhtvxz|~ŴxdJ830JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU udP<('CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU VXZåugWI9,CJaJmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtH?0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHU;0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*mHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtH;0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*mHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHU gS)S0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU:CJQJ^Jo(aJ5fHq mHsHnHtH\CJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtHU "TVbdfhjldzzfR8&#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH ѧo[J6"&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH @BDZ\^׽}SA-#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH Ʋp^D0&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU 24@BDFHïxdP<(&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\ HJӹ{iUC/ CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH &(*PRóiY9+CJo(aJmHsHnHtH?0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHU;0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*mHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtH;0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*mHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU RTĴrXF,30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU:CJQJ^Jo(aJ5fHq mHsHnHtH\CJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtHUCJaJmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHU .0<>@BudP<('CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU BDF|~ѿgUA/&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU &(*ƲrXD&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH *LNPïxdP<,CJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\ 24@BӵwgYI<,CJo(aJmHsHnHtHUCJaJmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtH?0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHU;0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*mHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtH;0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*mHsHnHtH BDFHJѽwc9'#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU:CJQJ^Jo(aJ5fHq mHsHnHtH\CJo(aJmHsHnHtHU "$ŴxdJ830JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU $&@BDvxudP<('CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU ѿgUA/&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU &(*,.0fhjƲrXD&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH jïxdP<(&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\  &(*\^jӹ{iUC/ CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH jlnprtóiY9+CJo(aJmHsHnHtH?0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHU;0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*mHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtH;0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*mHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU  "$Z\ĴrXF,30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU:CJQJ^Jo(aJ5fHq mHsHnHtH\CJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtHUCJaJmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHU \^vxzudP<('CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU RTѿgUA/&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU T`bdfhjƲrXD&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH  ïxdP<,CJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\ FHJrtvӵwgYI<,CJo(aJmHsHnHtHUCJaJmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtH?0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHU;0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*mHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtH;0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*mHsHnHtH ѽwc9'#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU:CJQJ^Jo(aJ5fHq mHsHnHtH\CJo(aJmHsHnHtHU JLXZ\^`bŴxdJ830JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU udP<('CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU  : < > X Z \ ѿgUA/&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU !ƲvXH(?0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHU;0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*mHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtH;0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*mHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH !! !!J!L!N!P!R!T!!öxdJ8#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU:CJQJ^Jo(aJ5fHq mHsHnHtH\CJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtHUCJaJmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtH !!!!!!!!!!!ѧo[J6"&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH !!!!."0"2"P"R"T""׽}SA-#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH """""""""""Ʋp^D0&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU """"*#,#2#4#8#:#<#ïxfUA-&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH#CJOJPJo(aJmH sH nHtH CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\ <#>#@#B#x#z#|######۽aSC5%CJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtH?0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHmHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHU;0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*mHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtH;0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*mHsHnHtHCJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH ######### $$$ǷkY?+&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU:CJQJ^Jo(aJ5fHq mHsHnHtH\CJo(aJmHsHnHtHUCJo(aJmHsHnHtHUCJaJmHsHnHtHCJo(aJmH sH nHtHCJaJmHsHnHtH $"$$$&$X$Z$`$b$f$h$j$ïxfUA-&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH#CJOJPJo(aJmH sH nHtH CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\ j$l$n$p$$$$$$$$׽}SA-#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH $$$$$%%%%%>%@%ȷ{gM;!30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH#CJOJPJo(aJmHsHnHtH30JB*phCJOJPJo(aJ>*mHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH#CJOJPJo(aJmH sH nHtH CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU @%B%X%Z%\%%%%%%%udRA-&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU CJOJPJaJmHsHnHtH#CJOJPJo(aJmH sH nHtH CJOJPJaJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU#CJOJPJo(aJmHsHnHtHS0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KHfHq mHsHnHtH\&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU %%%%%%%%%%&fL23CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \0CJ OJPJQJ^JaJ KHfHq \CJOJPJQJ^JaJo(aJ$CJOJPJo(aJ5mHsH\U'CJOJPJQJo(aJmHsHnHtH&CJOJPJo(aJmHsHnHtHU &&''''(((˱}cI/3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHfHq 3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \()))++6+,,˱}cI/3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHfHq 3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHfHq 3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \,D,F,,,,6.8.Z.˱}cI/3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHfHq 3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHfHq 3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \Z.../H/J/f/l//˱~dK13CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \0CJ OJ PJ QJ ^J aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \0CJ OJ PJ QJ ^J aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHfHq 3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \///00@0B000̰z`F,3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \7CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ @KHfHq \7CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ @KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \0CJ OJ PJ QJ ^J aJ KHfHq \0022*23334˱}cI/3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHfHq 3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHfHq 3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHfHq 44555552747˱}cI/3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHfHq 3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \47\788899:;˱}cI/3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHfHq 3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHfHq 3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHfHq ;;J?L?????@@˱~eS93CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \"CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KH\0CJ OJ PJ QJ ^J aJ KHfHq \0CJ OJ PJ QJ ^J aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \ @@@@NBrBCCCC DD˱x^D4&CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 53CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \ DDDEEEFFFGGGGŵ{cI/3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5fHq CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ GbIdIIJJLJhJJ6K^KLLL@LNLŷqaSE5'CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ NLLVMXMrMN(N*NJNO O0OOO̼wi[K=/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5,CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ ,CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq OOO PPPPPPP"P$P,P.P~nZJ6&CJOJPJQJ^Jo(aJ5&CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ5&CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ5&CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH_H&CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH_H&CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH_H o(aJ_H#CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH_H#CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$KH_HCJ OJ PJ QJ ^J aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ .P2P4P>P@PJPLPPPTPVPXPZP\PǷo_O?/CJOJPJQJ^Jo(aJ5CJOJPJQJ^Jo(aJ5CJOJPJQJ^Jo(aJ5CJOJPJQJ^Jo(aJ5CJOJPJQJ^Jo(aJ5&CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ5&CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ5&CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ5&CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH_H \PbPdPjPlPpPrPtPvP~PPPPPǷwgYI9%&CJOJPJQJ^Jo(aJKH\_HCJOJPJQJ^Jo(aJ\CJOJPJQJ^Jo(aJ\CJOJPJQJ^JaJ\CJOJPJQJ^Jo(aJ\CJOJPJQJ^Jo(aJ\CJOJPJQJ^Jo(aJ\CJOJPJQJ^Jo(aJ5CJOJPJQJ^Jo(aJ5CJOJPJQJ^Jo(aJ5&CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ5&CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH_H PPPPPPPPPPPPPŵtbTB4CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJPJQJ^Jo(aJ\CJOJPJQJ^Jo(aJ\#CJOJPJQJ^JaJKH\_H&CJOJPJQJ^Jo(aJKH\_H&CJOJPJQJ^Jo(aJKH\_H PPPPPPPPPPPPPPͿ|n\N<.CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H PPPQQ QQQQQ"Q$Q&Q(QñtdTF6CJOJPJQJ^Jo(aJ\CJOJPJQJ^JaJ\CJOJPJQJ^Jo(aJ\CJOJPJQJ^Jo(aJ\CJOJPJQJ^JaJ\CJOJPJQJ^Jo(aJ\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ (Q*Q,Q2Q4Q:Q>Q@QBQDQ`QbQdQï~pbPB0#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJPJQJ^Jo(aJ\CJOJPJQJ^Jo(aJ\&CJOJPJQJ^Jo(aJKH\_H&CJOJPJQJ^Jo(aJKH\_H&CJOJPJQJ^Jo(aJKH\_H&CJOJPJQJ^Jo(aJKH\_H dQfQjQlQpQrQxQ|Q~QQQQQQõr`N<*#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ QQQQQQQQQQQQQѿxfTB0#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H QQQQQQQQQQQQRRͿwfXK9'#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^JaJCJOJPJQJ^Jo(aJ!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H RRRRRRRRR$R(R*R,R.RͿqcR@2CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H .RHRJRTRVRXRZR\R^RbRdRjRnRpRɻqdRD3!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^JaJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H pRtRvRRRRRRRRRRRRͻ|j\J<*#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^JaJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H RRRRRRRRRRRRRμucQ?. CJOJPJQJ^JaJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H CJOJPJQJ^JaJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJPJQJ^Jo(aJ RRRRRRS SSSSSS Sʸxj\N<.CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H S&S*S,S0S2SLSNSRSTS^S`SdSlSμ|n\N=+#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H CJOJPJQJ^JaJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H lSnStSxS|S~SSSSSSSSѼo]K9'#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\)CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\_H)CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\_H)CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ SSSSSSSSSSSSSɷp_M?-#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H CJOJPJQJ^JaJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H SSSSSSSSSSSSSS TĶseTF9'#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^JaJCJOJPJQJ^Jo(aJ!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ CJOJPJQJ^JaJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^JaJ TTTTTTTTT$T(T*T.T0TõrdSA3CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ CJOJPJQJ^JaJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ 0TFTHTJTLTNTPTTTVT\T`TbTfThTͿm_N<.CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H hTzT|T~TTTTTTTTTTTͿqcR@2CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H TTTTTTTTTTTTTTͿm_N<.CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H TUUU U UUUUUU"U$U(UͿqcN9$)CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\_H)CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\_H)CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H (U*U.U0UBUDUFUHUJULURUTUZU^Uμ|n\N<.CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\ ^U`UdUfU|U~UUUUUUUUUUμseXF8'!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^JaJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^JaJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\UUUUUUUUUUUUUUͿqcQC2!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H UUUVVVVV V VVVVɷweSA/#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H VVV"V$V(V*V>V@VBVDVFVHV}o]OA3CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\)CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\_H)CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\_H)CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\_H HVLVNVTVXVZV^V`VnVpVrVtVvVxVͿ{iWE7)CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H xV~VVVVVVVVVVVVVɷwiWI7)CJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H VVVVVVVVVVVVVVͿq_QC5CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H VVVVWWW WWWW&W(WͿr`N<*#CJOJPJQJ^JaJH*KH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ)CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\_H)CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\_H)CJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HCJOJPJQJ^Jo(aJ#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_H (W*W,W.W0W4W6Wf|ggggϸqZB(3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \,CJ OJ PJ QJ ^J aJ 5fHq /CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5fHq ,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \ gghhhhii.k0k2kͽyaI2,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ @fHq \"CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ @\CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \ 2k4kZk\k^kkkVlXlnlplͳo_O53CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \ pl mmPnRnoo.q0qrrr"r&rrϿoaQA1'CJ OJ PJ o(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \rrrrrrrrrssvttttt˻yaQA1CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5o(o(CJ OJ PJ QJ ^J aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \ttt u u*uXuuvv˱~pVH.3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \0CJ OJ PJ QJ ^J aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \ vvvvTw~wwlxnxyջu[A'3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \"CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KH\3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \ yy$y*yByHydyjyyy̳fM30CJ OJ PJ QJ ^J aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \0CJ OJ PJ QJ ^J aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \0CJ OJ PJ QJ ^J aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \0CJ OJ PJ QJ ^J aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \0CJ OJ PJ QJ ^J aJ KHfHq \ yyyyyyzzzzzz̲xhNEC)3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \o(fHq 3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 53CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \0CJ OJ PJ QJ ^J aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \ zzZ{^{{{{}}v~˻iO53CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \7CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ @KHfHq \7CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ @KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \ v~|~hj88:ջwgW=#3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \ :x024PT׽zjP@&3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 53CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \0CJ OJ PJ QJ ^J aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \ …ąʆ҇ԇŵ{aQ7'CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 53CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 ԇ؇~NptvŵyiO53CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \"CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ @\CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 53CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \ @B̲eK13CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \0CJ OJ PJ QJ ^J aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \0CJ OJPJQJ^JaJ KHfHq \ Đ̳eS93CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \"CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KH\3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \0CJ OJ PJ QJ ^J aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \0CJ OJ PJ QJ ^J aJ KHfHq \ ĐƐ̐ΐ>@pǷucQA'3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \"CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ @\"CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ @\CJ OJ PJ QJ ^J aJ @\"CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ @\CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^JaJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 53CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \ Nxzܕޕŷ}cI/3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \ hj24@BDJLȮzbKI9+CJ OJPJQJ^JaJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5o(,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \9CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ H*KHfHq \U Lfj48:<>dfhϿx^D,/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \/CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$fHq \,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 h>@ΟϵkS;#/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \ ΟПܠޠ468>@VZϷqaSC3#CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^JaJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \ " ,scSC)3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \ ,.͵mV?%2CJOJPJQJ^Jo(aJ5fHq \,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \ ˳iO7/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \ fhvxZ\ (ϷoU;!3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \ (*ޯf͵iQ9",CJ OJ PJ QJ^JaJ 5fHq /CJ OJ PJ QJ^Jo(aJ 5fHq /CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ @fHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ @fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \ ԰&(Ϸt]E-/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \,CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq ,CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq )CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq ,CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq /CJ OJ PJ QJ^Jo(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ^Jo(aJ 5fHq /CJ OJ PJ QJ^Jo(aJ 5fHq (BD "<>ϷpV<$/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \ `bTV68:@ϸpVP8 /CJ OJ PJ QJ^Jo(aJ 5fHq /CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \ @o(aJ3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ @fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \ @BX\x|~tиqW=%/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ^Jo(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ^Jo(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ^Jo(aJ 5fHq /CJ OJ PJ QJ^Jo(aJ 5fHq ,CJ OJ PJ QJ^JaJ 5fHq tv46 $&ϸnT<$/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \ ,.@BDJLjnиqZB*/CJ OJ PJ QJ^Jo(aJ 5fHq /CJ OJ PJ QJ^Jo(aJ 5fHq ,CJ OJ PJ QJ^JaJ 5fHq /CJ OJ PJ QJ^Jo(aJ 5fHq ,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \ nf͵nV<#0CJ OJ PJ QJ ^J aJ @fHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ @fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJ PJ QJ^Jo(aJ @fHq \/CJ OJ PJ QJ^Jo(aJ fHq \ DxϸpYA)/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ^Jo(aJ fHq \,CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq /CJ OJ PJ QJ^Jo(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ^Jo(aJ 5fHq /CJ OJ PJ QJ^Jo(aJ 5fHq ,CJ OJ PJ QJ^JaJ 5fHq /CJ OJ PJ QJ^Jo(aJ 5fHq /CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \ "̲fM43CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \0CJ OJ PJ QJ ^J aJ KHfHq \0CJ OJ PJ QJ ^J aJ KHfHq \0CJ OJ PJ QJ ^J aJ KHfHq \0CJ OJ PJ QJ ^J aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \0CJ OJ PJ QJ ^J aJ KHfHq \ *@^͵iQE-!CJ OJ PJ QJ o(aJ /CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \CJ OJ PJ QJ o(aJ /CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \ RTV\^vzи~fO7/CJ OJ PJ QJ^Jo(aJ 5fHq /CJ OJ PJ QJ^Jo(aJ 5fHq ,CJ OJ PJ QJ^JaJ 5fHq /CJ OJ PJ QJ^Jo(aJ 5fHq CJ aJ CJ aJ /CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \ zDFзkS;#/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \0CJ OJPJQJ^JaJ KHfHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \,CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq "xz*̴nV>&/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \0CJ OJPJQJ^JaJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \$CJ OJQJaJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \0CJ OJ PJ QJ ^J aJ KHfHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \ *,PRTV~FHϸmSC3#CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \ Hbd>\˻wgM=-CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \ gM=-CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \ .ugY?%3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \CJ OJ PJ QJ ^J aJ \CJ OJ PJ QJ ^J aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \ z|VX8͵iQ:"/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \ 8:<.0׿gP9)CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \ õiQ9)CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \CJ OJ PJ QJ ^J aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J aJ 5 fhl~׿oWG/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \ &(>B8<õm]M=%/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J aJ \ VXδjZB+,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \o(/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \ XZ\|~DFиx`H.3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ @fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \ |ͽs[D-,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \,CJ OJ PJ QJ ^J aJ fHq \/CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq \CJ OJ PJ QJ ^J aJ \CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ \CJ OJ PJ QJ ^J aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J aJ 5CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5/CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$fHq \3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ @fHq \ ˳kS93CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \ LN`b2ϵkQ7/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \/CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ fHq \ 2468<Ǽ|o`CJ OJPJQJ^JaJ \CJOJQJ^Jo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJUCJOJQJaJmHsHCJOJQJaJUCJOJQJaJCJOJQJaJUUCJOJPJQJaJCJOJPJQJo(aJOJPJQJo(0JCJOJPJQJaJH*UCJ OJPJQJ^JaJ \ CJ aJ \ ,6PRTVXZ\^`bdha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$dha$$ VD^WD`l 4 ^ < " " " " " " " " " " " " " a$$ " ^ dha$$dha$$<zhFBF " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ,p f ^ P!!">## " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " #l$%%%%%%&''~hd1$@&-DM WD`d1$-DM WD`d1$-DM WD`da$$1$-DM WD`da$$1$@&-DM dha$$1$-DM WD0`0 " " " '()+,F,,8..kVd1$-DM WD`d1$-DM WD`d1$-DM WD`d1$@&-DM WD`d1$-DM WD`d1$-DM WD`d1$-DM WD`d1$-DM WD`.0B0023455gRd1$-DM WD`da$$1$@&-DM WD`d1$-DM WD`d1$-DM WD`d1$-DM WD`d1$-DM WD`d1$@&-DM WD`d1$-DM WD`54789;L???@iVda$$1$@&-DM da$$1$-DM WD`d1$-DM WD`d1$-DM WD`d1$-DM WD`d1$-DM WD`d1$-DM WD`d1$-DM WD`@@@CCDEFGGdInc dWD`d1$@&-DM WD` dWD` dWD` dWD` dWD`d1$@&-DM WD` dWD`d1$@&-DM WD`da$$1$-DM WD` dILJLXM*N OOOPP$Ifda$$1$WD`$If dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` PPPP$P.P4P@PLPwj]P a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$IfS$$If:V 4444G#8# 2225G#LPRPTPVPXPZP\PdPlPnPpPrPvPPP} a$$$If a$$$If a$$$If a$$$IfFfd a$$$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$IfFf a$$1$9D$IfPPPPPPPPPPPPP|wFf, a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$IfFf a$$$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If PPPPPPQ QQQQ$Q(Q,Qv a$$1$9D$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$IfFf a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$If ,Q4QQ@QDQbQfQlQrQzQ|Q~QQv a$$1$9D$If a$$$IfFfX a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$IfFf a$$$If a$$1$9D$If QQQQQQQQQQQQQw a$$1$9D$If a$$$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$IfFf a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If QQQQQRRRRR&R(R*R.Rr a$$1$9D$If a$$$IfFf a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$IfFf a$$1$9D$If .RJRVRZR^RdRlRnRpRvRRRRs a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$IfFf a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If RRRRRRRRRRRRR|wFf a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$IfFfL a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If RRR SSS S(S*S,S2SNSTSw a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$IfFf a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$If TS`SnSvSxS~SSSSSSSSxk a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$IfFfx! a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If SSSSSSSSSSSST{ a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$IfFf@& a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$IfFf# TTTT&T(T*T0THTLTPTVT^Ts a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$IfFf( a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$If a$$1$9D$If ^T`TbThT|TTTTTTTTTTr a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$IfFfl- a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$IfFf+ TTTTTTTU UUUUU{Ff42 a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$IfFf/ a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If U$U*U0UDUHULUTU\U^U`UfU~Us a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$IfFf4 a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If ~UUUUUUUUUUUUUs a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$IfFf6 a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If UUUUVV VVVVV$V*V{ a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$IfFf; a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$IfFf`9 *V@VDVHVNVVVXVZV`VpVtVxVVw a$$1$9D$If a$$$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$IfFf(> a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If VVVVVVVVVVVVV{ a$$1$9D$If a$$$IfFfB a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$IfFf@ a$$1$9D$If VVVVVWWWWW(W,W0W|s a$$$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$IfFfTE a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If 0W6W>W@WBWHW\W`WhWrWzW|W~WWr a$$1$9D$If a$$$IfFfJ a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$IfFfG a$$1$9D$If a$$1$9D$If WWWWWWWWWXX&YjYnYYda$$1$@&-DM da$$ & F & F & F & F dWD`FfL a$$1$9D$If a$$1$9D$If a$$$If a$$1$9D$If a$$1$9D$IfYYZZJ[]^_`bbb} da$$$If dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`d1$@&-DM WD` dWD`da$$ bbcdWD`$Ifl$$If:V 44l44l06"5d#ccccXd4ef da$$$If dWD` dWD` dWD`da$$1$@&-DM WD` da$$WD`l$$If:V 44l44l06"5d#f~gdWD`$Ifl$$If:V 44l44l06"5d#~gggghi0kk`UJ dWD` dWD` dWD`da$$1$@&-DM WD` da$$WD`l$$If:V 44l44l06"5d#0k4k\k^kXlplmRno0qrryn` da$$WD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`d1$@&-DM WD` dWD`da$$1$-DM WD`da$$1$@&-DM da$$WD` r$r&rrwdWD`$Ifl$$If:V 44l44l06"5d# da$$$Ifrrrrrst da$$$IfVD^da$$l$$If:V 44l44l06"5d#sstdWD`$Ifl$$If:V 44l44l06"5d#tttt uvq\Gd1$-DM WD`d1$-DM WD`da$$1$@&-DM WD`da$$l$$If:V 44l44l06"5d#vwnxyyy da$$$Ifda$$1$-DM da$$1$-DM WD`d1$-DM WD`d1$-DM WD`yyzyd1$-DM WD`$Ifl$$If:V 44l44l06"5d#zzzzzz{~x_Ld-DM WD`da$$1$@&-DM WD` ^ da$$1$-DM l$$If:V 44l44l06"5d#{}j:24R| da$$$Ifda$$1$-DM WD`d-DM WD`d-DM WD`d-DM WD`d-DM WD`d-DM WD`RTyd1$-DM WD`$Ifl$$If:V 44l44l06"5d#t da$$$Ifda$$1$-DM l$$If:V 44l44l06"5d#yd1$-DM WD`$Ifl$$If:V 44l44l06"5d#…ązn da$$$Ifda$$1$-DM WD`l$$If:V 44l44l06"5d#ևyd1$-DM WD`$Ifl$$If:V 44l44l06"5d#և؇ da$$$Ifl$$If:V 44l44l06"5d#ryd1$-DM WD`$Ifl$$If:V 44l44l06"5d#rtvBgR=d1$-DM WD`d1$-DM WD`da$$1$@&-DM WD`da$$1$-DM l$$If:V 44l44l06"5d#ĐƐGl$$If:V 44l44l06"5d# da$$$Ifd1$-DM WD`d1$-DM WD`d1$-DM WD`@zA/da$$1$-DM l$$If:V 44l44l06"5d#da$$1$-DM WD`$Ifda$$1$-DM WD`$Ifd1$-DM WD`$Ifޕj4BDh da$$$Ifda$$1$-DM dWD`d1$-DM WD`d-DM WD`da$$1$@&-DM ^hj6yd1$-DM WD`$Ifl$$If:V 44l44l06"5d#68:>fhr_QF dWD` da$$WD`da$$1$@&-DM da$$1$-DM WD`da$$l$$If:V 44l44l06"5d#@Пޠ68X da$$$If dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`d1$@&-DM WD`XZyd1$-DM WD`$Ifl$$If:V 44l44l06"5d#"q^Id1$-DM WD`d-DM WD`d1$@&-DM WD` ^ dl$$If:V 44l44l06"5d# . zoYd1$@&-DM WD` dWD` da$$WD`da$$1$@&-DM dha$$1$-DM WD` dWD` dWD` dWD`d1$@&-DM WD`d1$-DM WD` hx\*x da$$$If da$$WD` dWD` dWD`d1$@&-DM WD`d1$-DM WD` dWD` dWD` dWD` dWD` da$$WD`$Ifl$$If:V 44l44l06"5(D">|qfPE dWD`d1$@&-DM WD` dWD` dWD` dWD` dWD`l$$If:V 44l44l06"5bV8:Z\zWHdWD`$Ifl$$If:V 44l44l06"5 da$$$If da$$WD` dWD` dWD` dWD`z|~v6 k`UJ dWD` dWD` dWD`da$$1$@&-DM WD` da$$WD`l$$If:V 44l44l06"5 &.BDlnAl$$If:V 44l44l06"5 da$$$If da$$WD` dWD` dWD` dWD`d1$@&-DM WD`nrg\QE da$$$If dWD` dWD` dWD` da$$WD`l$$If:V 44l44l06"5da$$WD`$IfdWD`$Ifl$$If:V 44l44l06"5"}hSDd1$-DM d1$-DM WD`d1$-DM WD`d1$-DM WD`l$$If:V 44l44l06"5TVxug[ da$$$If da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD`da$$1$@&-DM WD` da$$WD` da$$WD`da$$1$@&-DM da$$1$-DM WD` xzda$$WD`$Ifl$$If:V 44l44l06"5Fk]O7da$$1$-DM WD` da$$WD` da$$WD`da$$1$@&-DM WD` da$$WD`l$$If:V 44l44l06"5"z,RVHsh dWD` da$$WD`da$$1$@&-DM da$$1$WD`da$$1$WD` da$$WD` da$$WD`da$$1$@&-DM WD`da$$1$-DM WD` HdncX dWD` dWD`d1$@&-DM WD` dWD` dWD` dWD`d &d P WD`d1$@&-DM WD`d &d P WD`d1$@&-DM WD` {ida$$WD`$Ifl$$If:V 44l44l06"5d# da$$$If dWD`|wi[Bda$$1$@&-DM WD` da$$WD` da$$WD`da$$1$@&-DM da$$l$$If:V 44l44l06"5d#X<0@l$$If:V 44l44l06"5d# da$$$If da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD`hrYK= da$$WD` da$$WD`da$$1$@&-DM WD` da$$WD`l$$If:V 44l44l06"5d#da$$WD`$Ifh @B:_Mda$$WD`$Ifl$$If:V 44l44l06"5d# da$$$If'dYDFa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`:<kI!da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$WD`'dXDFa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`l$$If:V 44l44l06"5d#~FdB:da$$!da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$WD`!da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$WD`!da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$WD`!da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$WD`5dXD2YD2a$$A$G$8$7$1$$$$@&9D4$5$6$3$H$-DM WD`~tda$$WD`$Ifl$$If:V 44l44l06"5d# da$$$If~wdVK dWD` da$$WD`da$$1$@&-DM da$$1$da$$1$-DM l$$If:V 44l44l06"5d#Nb46p 9r a$$ 9r  9r 9r `da$$ dWD`d1$@&-DM WD` dWD`d1$@&-DM WD` dWD`d1$@&-DM WD` da$$ 9r 9r  9r 9r ;0P. A!3#2"$%S2P1809;0P. A!3#2"$%S2P1809^\`\o(.H^H\`\)^\`\.^\`\.4^4\`\) ^ \`\.| ^| \`\. ^ \`\)^\`\.&xx<0< <66666666 0@P`p4666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh*$&@$0l_(uH*@@@0O CJaJKHmH sH nHtH_H^( : 2 v@2HRB*B$jj\T !!!""<##$j$$@%%&(,Z./0447;@DGNLO.P\PPPP(QdQQQR.RpRRR SlSSS T0ThTTT(U^UUUVHVxVVV(W\WWXnYZ^_b2eg2kplrtvyyzv~:ԇĐLhΟ,((@tnz*H8X2~   !"#$%&'()*+,-<#'.5@dIPLPPP,QQQ.RRRTSST^TTU~UU*VVV0WWYbc?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ly _Times New RomanDejaVu Sans?[SOeckfN[_GBKa$ ??Arial Unicode MSDejaVu SansO$CalibriDejaVu SansM4 wiSO_GB2312eckwiSO_GBK?ўSOeckўSO_GBK9|8I{~IlN-N[{; eck~ўN_GBK7lOeck\h[{SOM4 N[_GB2312eckN[_GBKK$ z@ArialDejaVu SansC$ R<*_oŖўeckўSO_GBK-NqQ[NSY?elYXTOlQeybRUSwbzuser Qh 'gOGig3j;?L!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[32 P)?P[&c)Z6HvV:R!Lk) ) =f x} o Kh Q +V FQ;G' 7!6%=%1( ,`E03q355b56%:n?pAXA<[FSoFQJ$,LAL P-PDGPU_ [1;[\]3` d!dQfOgNq t+-t*v_3vJwWw/yyy>4}4~ 0VAv&&9ZL:si@l m= SsX7-f"H4uAI.&BrB[P6`3xU%G~1 *Ov@n~&\lQD #@XX2,6 ;= q DPYTJ<%R+4DWIvJP4PV!UkUQ ?e\v?B,V#)%)~)tr) /v679_:Yc=i0=s ?)L'YP.SQtTTUF?V/&?@ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUV0=O" (b)-/172]6~9@F2JJNOPPPPQQQSSSVVVXXXZZZV\i_j__Vbd+e+e?e?e?eeeetftftfiiixjjkkklloo r rItItIttttuuvvwly@Z$$If:V 4444G#֞h 8#2222222222222222222225w55 55)55FfZ$$If:V 4444G#֞h 8#2222222222222222222225w55 55)55FfdZ$$If:V 4444G#֞h 8#2222222222222222222225w55 55)55FfZ$$If:V 4444G#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55Ff,Z$$If:V 4444G#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55Ff Z$$If:V 4444G#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55Ff Z$$If:V 4444G#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55FfXZ$$If:V 4444G#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55FfZ$$If:V 4444G#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55Ff Z$$If:V 4444G#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55FfZ$$If:V 4444G#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55FfZ$$If:V 4444G#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55FfLZ$$If:V 4444yG#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55FfZ$$If:V 4444G#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55FfZ$$If:V 4444G#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55Ffx!Z$$If:V 4444pG#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55Ff#Z$$If:V 4444pG#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55Ff@&Z$$If:V 4444pG#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55Ff(Z$$If:V 4444pG#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55Ff+Z$$If:V 4444pG#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55Ffl-Z$$If:V 4444pG#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55Ff/Z$$If:V 4444pG#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55Ff42Z$$If:V 4444pG#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55Ff4Z$$If:V 4444pG#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55Ff6Z$$If:V 4444pG#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55Ff`9Z$$If:V 4444pG#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55Ff;Z$$If:V 4444pG#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55Ff(>Z$$If:V 4444pG#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55Ff@Z$$If:V 4444pG#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55FfBZ$$If:V 4444pG#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55FfTEZ$$If:V 4444G#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55FfGZ$$If:V 4444G#֞h 8#   2222222222222222222225w55 5 555FfJZ$$If:V 4444G#֞h 8#   2222222222222222222225w55 55)55FfLOh+'0 4 @ L X dpx-NqQ[NSY?elYXTOlQeybRUSwbzNormaluser9@@kBO@>K@n(@sR;ig3jMicrosoft Office Word՜.+,D՜.+,HPX `hx? wbz j`8 XKSOProductBuildVerKSOSaveFontToCloudKeyICV2052-11.8.2.10125190861676_embed!809D0DD50AC2481E873CFCB46F264554 Root Entry FWordDocumentz0Tablep4Data NWpsCustomDataSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 4 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~